شير خشک هاي رژيمي

شير خشک هاي رژيميفرمولاها را مي توان بر اساس محتواي چربي و يا نوع قند آن تقسيم بندي نمود . بر اساس نوع پروتئين چهار نوع شير خشک وجود دارد:

1-فرمولاهايي که بر پايه شير گاو تهيه شده اند در شير خواران محروم از شير مادر استفاده مي شوند.

2- فرمولاهاي بر پايه پروتئين سويا در شير خواراني که قادر به تحمل پروتئين شير گاو و يا قند لاکتوز هستند ، استفاده مي شوند و حدود 25% فرمولاهاي مصرفي شير خواران را به خود اختصاص دادهاند. متداولترين شير مورد استفاده در اين گروه از فرمولاها شامل Isomil و Prosobee  است . با توجه به عدم کافي بودن مقدار متيونين در اين فرمولا ها که از اسيد آمينه هاي ضروري براي شير خواران مي باشد ، به شير خشک هاي بر اساس پروتئين سويا اين اسيد آمينه ضروري اضافه شده است. قند موجود در اين فومولا ، سوکروز و پليمر گلوکز است ، بنابراين مي توان از اين فرمولا ها در بيماران مبتلا به گالاکتوزمي و آن ها که کمبود آنزيم لاکتاز دارند هم استفاده نمود. انديکاسيون ديگر استفاده از اين فرمولاها آلرژي به پروتئين شير گاو مي باشد  ( IgE mediated )ولي در بيماران مبتلا به Cow’s milk protein induced enterocolitis که بيماري Cell mediated  هست ، توصيه نمي شود زيرا که حدود 50-30% از اين بيماران به پروتئين سويا نيز واکنش نشان مي دهند.

3- فرمولاهايي که پروتئين هيدروليز دارند. اين فرمولاها فاقد لاکتوز بوده و به دليل اينکه پروتئين آن ها از پپتيد هاي کوچک و آمينو اسيد ها تشکيل شده کمتر از شير هاي معمولي باعث بروز واکنش هاي ايمونولوژيک مي شوند. چربي موجود در اين شير ها مخلوطي از اسيد هاي چرب با زنجيره متوسط و بلند است . بنابراين بر اين اساس هم به چند دسته تقسيم مي شوند:

فرمولاهاي با پروتئين هيدروليز و اسيد هاي چرب با زنجيره بلند مثل Nutramigen

فرمولاهاي با پروتئين هيدروليز و اسيد هاي چرب با زنجيره بلند و متوسط مثل Alimentum و Progestimil

4-  شير خشک هايي هستند که پروتئين آن ها فقط از اسيدهاي آمينه تشکيل شده و پپتيد ندارند. اين شير ها نيز فاقد لاکتوز بوده و قند آن ها پليمر گلوکز ( شربت ذرت ) است.چربي موجود در آن ها مخلوطي از اسيد هاي چرب با زنجيره متوسط و بلند است . در اين گروه مي توان به شير خشک هاي Neocate و   Vivonexاشاره  نمود. از اين فرمولا در موارد حساسيت بسيار شديد به پروتئين استفاده مي شود. اسيدهاي چرب با زنجيره متوسط به جاي ورود به مجراي لنفي روده مستقيم وارد جريان خون پورت شده و به کبد مي رسند. بر اين اساس فرمولاهايي با ميزان بالاي اسيد هاي چرب با زنجيره متوسط ساخته شده که در بيماران مبتلا به سوء جذب شديد ، انسداد مجاري لنفاوي و شيلوتوراکس مورد استفاده قرار مي گيرند.Poragen مثالي از اين گروه فرمولاها است. اين شير خشک فاقد لاکتوز و حاوي سوکروز و پليمر گلوکز است ولي پروتئين آن کازئين بوده و در موارد عدم تحمل به پروتئين شير گاو مناسب نمي باشد.


تهیه و تنظیم: هیئت تحریریه آریاسان

منابع:

http://www.professorsoltanzadeh.com

براي خريد اينترنتي و آنلاين محصولات آرياسان، اينجا كليك كنيد.

https://t.me/ariasun عکس-تلگرام

https://www.instagram.com/ariasun.intl.group Insta-iCon-450x450

مجله سلامتپزشک خانواده پزشكي بهداشت دارودرمان سلامت الکترونیکگردشگری آرياسان سيتی نت پاك سمن سوكام آرياسان سوپاك آرياسان مدی فارما تبلیغات پیشخوان نیازمندی ها کاریابیصرافیارزسکهطلاماشینملکزمینساختمانبورسبانکدولتملت رهبرمجلسقرآنکتابکنکوردانشجودانشگاهدانش بنیانورزشصدا سیمادینزندگیمردمامیدکاربیمهبیکاریجوانورزشاطلاعات فناوری کامپیوترسخت افزارنرم افزاررایانهسرورمجازیتبلتموبایلزنجانتهرانایرانآلمانیونانگرجستانگرجستاندبیجهانهوافضاکشور كالا يابفروشگاه اينترنتی گروه بين المللی آرياسان WikiPharmaAriaSun طراحی وب سايت تورهاي تفريحي سايت تورهاي تفريحي وب سايت تورهاي زيارتي سايت تورهاي زيارتي وب سايت تورهاي تاريخي سايت تورهاي تاريخي وب سايت تورهاي اقامتي سايت تورهاي اقامتي وب سايت تورهاي فرهنگي سايت تورهاي فرهنگي وب سايت تورهاي طبيعي سايت تورهاي طبيعي وب سايت تورهاي علمي سايت تورهاي علمي وب سايت تورهاي ورزشي سايت تورهاي ورزشي وب سايت تورهاي متبركه سايت تورهاي متبركه وب سايت تورهاي نمايشگاهي سايت تورهاي نمايشگاهي وب سايت تورهاي سياحتي سايت تورهاي سياحتي وب سايت تورهاي لحظه آخر سايت تورهاي لحظه آخر وب_سايت تورهاي داخلي سايت تورهاي تفريحي سايت تورهاي داخلي سايت تورهاي زيارتي اماكن تفريحي طراحي طراحي وب سایت سيتي نت طراحي سايت اماكن تفريحي زيارتي اماكن زيارتي طراحي وب سايت اماكن زيارتي سيتی نت طراحي سايت اماكن زيارتي اماكن سياحتيسوپاك آرياسان طراحي وب سايت اماكن سياحتي طراحي سايت اماكن سياحتي اماكن تاريخي طراحي وب سايت اماكن تاريخي طراحي سايت اماكن تاريخي اماكن اقامتي طراحي وب سايت اماكن اقامتي طراحي سايت اماكن اقامتي اماكن فرهنگي طراحي وب سايت اماكن فرهنگي طراحي سايت اماكن فرهنگي اماكن طبيعي طبيعي اماكن طراحي سايت اماكن طبيعي طراحي وب سايت اماكن طبيعي علمي طراحي سايت اماكن علمي طراحي وب سايت اماكن علمي ورزشي اماكن ورزشي طراحي وب سايت اماكن ورزشي طراحي سايت اماكن ورزشي اماكن ورزشي ورزشيورزش طراحي سايت اماكن ورزشي سیما طراحي وب سايت اماكن ورزشيمتبركه اماكن متبركه طراحي سايت اماكن متبركه نمايشگاهي اماكن نمايشگاهي طراحي سايت اماكن نمايشگاهي طراحي وب سايت اماكن نمايشگاهي تفريحي تورهاي تفريحي طراحي وب سايت تورهاي تفريحي طراحي سايت تورهاي تفريحي زيارتي سايت تورهاي زيارتي طراحی سايت تورهاي زيارتي طراحی وب سايت تورهاي زيارتي تاريخي تورهاي تور طراحي سايت تورهاي تاريخي طراحي وب سايت تورهاي تاريخي تورهاي اقامتي طراحي سايت تورهاي اقامتي طراحي وب سايت تورهاي اقامتي فرهنگي طراحي سايت تورهاي فرهنگي طراحي وب سايت تورهاي فرهنگي طبيعي طراحي سايت تورهاي طبيعي طراحي وب سايت تورهاي طبيعي علمي طراحي سايت تورهاي علمي طراحي وب سايت تورهاي علمي طراحي سايت تورهاي ورزشي طراحي وب سايت تورهاي ورزشي طراحي سايت تورهاي متبركه طراحي وب سايت تورهاي متبركه نمايشگاهي تورهاي نمايشگاهي سياحتي طراحي سايت تورهاي سياحتي لحظه آخر تورهاي لحظه آخر طراحي سايت تورهاي لحظه آخر طراحي وب سايت تورهاي لحظه آخر تورهاي داخلي طراحي سايت تورهاي داخلي طراحي وب سايت تورهاي داخلي تورهاي خارجي طراحي سايت تورهاي خارجي طراحي وب سايت تورهاي خارجي ساحلي کار طراحي سايت تورهاي ساحلي شهري طراحي سايت تورهاي شهري طراحي وب سايت تورهاي شهري صحرانوردي طراحي سايت تورهاي صحرانوردي طراحي وب سايت تورهاي صحرانوردي كوهنوردي دريانوري طراحي سايت تورهاي دريانوردي طراحي وب سايت تورهاي دريانوردي هوانوردي طراحي سايت تورهاي هوانوردي طراحي وب سايت تورهاي هوانوردي كروز كشتيهاي كروز طراحي سايت تورهاي كشتيهاي كروز طراحي وب سايت تورهاي كشتيهاي كروز پروازهاي داخلي طراحي سايت پروازهاي داخلي طراحي وب سايت پروازهاي داخلي پروازهاي خارجي طراحي سايت پروازهاي خارجي طراحي وب سايت پروازهاي خارجي پروازهاي لحظه آخر طراحي سايت پروازهاي لحظه آخر طراحي وب سايت پروازهاي لحظه آخر ارزان طراحي سايت پروازهاي ارزان طراحي وب سايت پروازهاي ارزان خريد آنلاين طراحي سايت خريد آنلاين طراحي وب سايت خريد آنلاين فروش آنلاين طراحي سايت فروش آنلاين طراحي وب سايت فروش آنلاين خريد و فروش آنلاين فروشگاهي آنلاين طراحي سايت فروشگاهي آنلاين طراحي وب سايت فروشگاهي آنلاين بليط آنلاين طراحي سايت بليط آنلاين طراحي وب سايت بليط آنلاين اينترنتي طراحي سايت فروشگاه اينترنتي طراحي وب سايت فروشگاه اينترنتي بليط اينترنتي طراحي سايت بليط اينترنتي طراحي وب سايت بليط اينترنتي بیکاریجوانورزشCityNetPakSaman SooComAriaSun SooPakAriaSun MediPharma Kalayabwww.wikipharma.me www.ariasun.co www.citynet.sitewww.medipharma.me www.kalayab.me www.cityne


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...Loading...
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *